Skip to main content

Statuten

Statuten

Hoofdstuk I: Rechtsvorm - Naam – Zetel – Doel – Voorwerp – Finaliteit – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap aan en wordt afgekort als “erkende CV”. Haar naam is “Beauvent”. De woorden “erkende coöperatieve vennootschap” of de afkorting “erkende CV” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

 

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de coöperatieve vennootschap te verplaatsen voor zover deze verplaatsing het taalregime van de coöperatieve vennootschap niet wijzigt. Elke verandering van zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad. De coöperatieve vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen en kantoren en bijkantoren oprichten in België en het buitenland. Het e-mailadres van de vennootschap is info@beauvent.be Elke communicatie via dit adres door de coöperanten, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

 

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen door hen toe te laten een actieve bijdrage te leveren aan de door hen noodzakelijk geachte transitie naar een koolstofneutrale samenleving door hen te sensibiliseren en het nemen van concrete initiatieven terzake.

De erkende coöperatie beschouwt hernieuwbare energiebronnen als een gemeenschappelijk goed waartoe burgers gelijke toegangsrechten moeten hebben.

De erkende coöperatie wil uitvoering geven aan het Europese energie- en klimaatbeleid dat stelt dat de burgers een centrale plaats verdienen in de energietransitie, onder andere door mede-eigenaarschap en controle over hernieuwbare energieprojecten in hun omgeving.

 

Artikel 4. Voorwerp

Om aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen met betrekking tot hernieuwbare energie en energie-efficiëntie:

 • het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen;
 • deze activiteiten promoten;
 • het organiseren van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling;
 • het organiseren van bewustmakingscampagnes en vormingen;
 • het promoten van het coöperatief model volgens de ICA principes;
 • het organiseren en aanbieden van energiediensten;
 • effectieve participatie in, of financiële steun aan dergelijke projecten;
 • de verbruikers verenigen.

 

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in België en in het buitenland:

 • alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar coöperatief en maatschappelijk doel;
 • optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
 • belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
 • leningen toestaan aan, en waarborgen stellen voor derden.

   
Artikel 5. Coöperatieve finaliteit en waarden

De werking van de vennootschap is gebaseerd op de internationaal erkende regels van de coöperatieve beweging zoals gespecificeerd in de definitie en principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) waarin autonomie en eigenaarschap onder democratisch bestuur centraal staan.

De vennootschap onderschrijft de ICA-principes op coöperatief ondernemerschap, “een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.", en draagt deze actief uit in al haar handelingen.

De vennootschap baseert haar werking op de coöperatieve waarden: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. In de coöperatieve traditie geloven de coöperanten in de ethische waarden van eerlijkheid, openheid, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor anderen.

Daarbij streeft de vennootschap volgende principes na:

Vrijwillig en open lidmaatschap:
De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-coöperanten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 8 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven (zie intern reglement).

Democratische controle door haar coöperanten.
Geen enkele van haar coöperanten kan op grond van artikel 38 de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, gezien het principe van 1 coöperant = 1 stem wordt gehanteerd.

Economische participatie door de leden.
Coöperanten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet via de realisatie van hernieuwbare energieprojecten, waarbij de burger maximaal betrokken wordt.

Autonomie en onafhankelijkheid.
De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar coöperanten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de vennootschap weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.
De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en communiceert deze via alle gangbare communicatiekanalen zoals haar website.

Samenwerking tussen coöperaties.
Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren, zoals de Nationale Raad voor de Coöperatie en Cooperatives Europe.

Aandacht voor de gemeenschap.
Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame economische en maatschappelijke en ecologische transitie door activiteiten te ontplooien op het vlak van hernieuwbare energie en het streven naar een CO2-neutrale samenleving.

 

Artikel 6. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

 

Hoofdstuk II: Inbrengen – Aandelen, coöperanten en coöperantenschap

Artikel 7. Aandelenstructuur

De vennootschap kan de volgende aandelen uitgeven:

 1. A-aandeel: regulier aandeel ter waarde van 250 euro. Alle bestaande aandelen tot 1 januari 2024 zijn A-aandelen. Het bestuursorgaan beslist over de uitgave van Aaandelen.
 2. S-aandeel: speciaal aandeel dat enkel wordt aangeboden voor speciale projecten met een waarde identiek aan deze van de reguliere A-aandelen. De eerste uitgifte van deze aandelen kan slechts vanaf 1 januari 2024 en na goedkeuring door de algemene vergadering, daarna beslist het bestuursorgaan over uitgifte.

Het maximaal aantal aandelen per coöperant wordt bepaald door het bestuursorgaan. De aandelen zijn op naam en ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

 

Artikel 8. Coöperanten

De coöperant is elke natuurlijke of rechtspersoon die één of meer aandelen onderschrijft. Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de coöperant zich ertoe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

Het coöperantschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van minstens één aandeel.

De vaststelling van de aanvaarding van een coöperant geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt ten belope van hun inbreng. Onder de coöperanten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

 

Artikel 9. Aandelenregister

De vennootschap houdt een digitaal aandelenregister bij. Het register van aandelen op naam vermeldt:

 1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort; 
 2. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;
 3. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
 4. de op elk aandeel gedane stortingen;
 5. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
 6. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
 7. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

 

Artikel 10. TUittreding en terugneming van aandelen

Een coöperant heeft de mogelijkheid om met een deel of alle aandelen in zijn bezit uit de vennootschap te treden. De vennootschap zal die aandelen terugnemen rekening houdend met volgende onderstaande termijnen:

 1. na het einde van het vijfde jaar volgend op de datum van inschrijving van de aandelen in het aandelenregister en
 2. in de eerste 6 maand van het boekjaar. Een terugbetaling kan evenwel voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bij uittreding of terugneming worden aandelen terugbetaald volgens de in artikel 13 beschreven modaliteiten.

Een coöperant die aandelen wenst terug te geven of volledig wenst uit te treden dient de aanvraag via e-mail te versturen naar info@beauvent.be. De vennootschap zal een bevestiging via e-mail terugsturen binnen 4 weken.

Het bestuursorgaan mag de terugname van aandelen of volledige uittreding weigeren ingeval de coöperant verplichtingen tegenover de vennootschap heeft of als door de terugname of uittreding het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van 1.000.000 euro.

 

Artikel 11. Uitsluiting

Een coöperant kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zie artikel 8) of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan stuurt de betreffende coöperant hiertoe een aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de coöperant de mogelijkheid wordt geboden hierop 8 schriftelijk te reageren. Dit moet binnen één maand na verzending van de brief van het bestuursorgaan.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Het proces vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een aangetekende brief, aan de uitgesloten coöperant toegezonden.

 

Artikel 12. Beëindiging

Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een coöperant, beëindigen het coöperantschap. De erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers ontvangen dan de waarde van de aandeelbewijzen overeenkomstig bepalingen van artikel 13.

 

Artikel 13. Modaliteiten van terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten, teruggevende of beëindigende coöperant heeft recht op een scheidingsaandeel voor de betrokken aandelen.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De terugnemende, uittredende, uitgesloten of beëindigende coöperant kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden. Voor de uitgesloten of beëindigende coöperant zal de betaling van het scheidingsaandeel uiterlijk zes maanden na aanvraag geschieden.

Voor de uittredende of teruggevende coöperant zijn de termijnen van artikel 10 van toepassing.

 

Artikel 14. Obligaties en leningen

De vennootschap mag obligaties en leningen uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Zij stelt er tevens de uitgifteprijs en modaliteiten van vast.

 

Artikel 15. Rechten van de coöperanten

De coöperant en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een coöperant kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, het intern reglement, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

 

Hoofdstuk III: Bestuur en controle

Artikel 16. Bestuur van de vennootschap


16.1 Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Bestuurders zijn natuurlijke personen. Maximum 1/3de van de bestuurders kan de hoedanigheid van niet-coöperant hebben. Bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 16.5 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar mits motivatie.

Het bestuursorgaan handelt als een college.


16.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.


16.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder door de algemene vergadering treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.


16.4 Ontslag bestuurders

De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

Een bestuurder kan zijn mandaat voortijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving ontslag. Indien het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, is het ontslag pas van kracht nadat de eerstvolgende algemene vergadering nieuwe bestuurders benoemt en het totale aantal bestuurders minstens 3 bedraagt.


16.5 Coöptatie bestuurders

Het bestuursorgaan handelt als een college. Als de plaats van een bestuurder bijgevolg voor het einde van zijn mandaat openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

 
Artikel 17. Werking van het bestuursorgaan


17.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders verkiezen onderling een voorzitter en een ondervoorzitter. Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Is de ondervoorzitter afwezig of verhinderd dan wordt de vergadering voorgezeten door een lid met een twee derde (2/3de) meerderheid van de aanwezige leden hiervoor aangewezen. Het bestuursorgaan vergadert indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoekt. Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.


17.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is maar waarbij steeds minstens 3 bestuurders aanwezig moeten zijn. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle beschikbare bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachthouder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.


17.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien dit niet mogelijk is, wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende vergadering van het bestuursorgaan. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.


17.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd, en worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

 

Artikel 18. Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

 

Artikel 19. Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap worden toevertrouwd aan een algemeen directeur. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan is artikel 16.2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen, die nooit een deelname in de winst kan zijn.

 

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders of, in voorkomend geval, één bestuurder en de algemeen directeur, die over een beslissing of volmacht van het bestuursorgaan moeten beschikken. Eén bestuurder of de algemeen directeur volstaat in geval van financiële handelingen tot zestigduizend (60.000) euro. Bij hogere bedragen zijn twee bestuurders of één bestuurder en de algemeen directeur vereist.


Artikel 21. Controle

Indien dit wettelijk vereist is of als de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vastlegt.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Deze kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant van wie de bezoldiging toekomt aan de vennootschap, indien deze in samenspraak met het bestuursorgaan aangesteld is of indien deze bezoldiging haar ten laste werd gelegd door een gerechtelijke beslissing. In beide gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van een aantal coöperanten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen, kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank (in kort geding) één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

 

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 22. Samenstelling – bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle coöperanten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegen stemden. Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een intern reglement, waaraan de coöperanten door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

 

Artikel 23. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de derde zaterdag van de maand mei, om 14 uur op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Deze vergadering;

 • neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris(sen);
 • bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan;
 • verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen);
 • gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen);
 • neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.


 

Artikel 24. Tussentijdse algemene vergadering

Een tussentijdse algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Een tussentijdse algemene vergadering moet worden bijeengeroepen;

 • op aanvraag van de coöperanten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen;
 • op aanvraag van de voorzitter van het bestuursorgaan of drie bestuurders;
 • telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Tussentijdse algemene vergaderingen gaan door op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

 

Artikel 25. Oproeping

De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan. De oproepingen die de agenda bevatten, zullen schriftelijk of per e-mail worden verzonden, ten minste vijftien kalenderdagen op voorhand. De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

 

Artikel 26. Elektronische en hybride algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering voor alle coöperanten elektronisch via een online platform, of hybride te laten doorgaan. Met hybride wordt bedoeld dat een deel van de coöperanten fysiek aanwezig is terwijl een ander deel de algemene vergadering via een online platform volgt. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de coöperanten ongeacht de manier waarop ze aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de fysieke plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

 

Artikel 27. Volmachten

Elke coöperant mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één andere coöperant. Elke volmachthouder kan slechts één andere coöperant vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden om aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

 

Artikel 28. Aanwezigheidslijst

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarin elke coöperant inzage kan hebben.

 

Artikel 29. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Wanneer die niet kan aanwezig zijn, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een andere bestuurder, die daartoe door het bestuursorgaan aangewezen wordt.

De voorzitter wijst de secretaris aan die geen coöperant hoeft te zijn. De vergadering wijst onder de aanwezigen minstens twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

 

Artikel 30. Beraadslaging – besluitvorming

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij geen enkele stemming worden onthoudingen, blanco stemmen of de nietige stemmen in de teller, noch in de noemer meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging, dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer de oproepingen de voorgestelde statutenwijziging precies omschrijven en indien de aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit over de statutenwijziging vereist drie-vierde (3/4de) van de geldig uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging van het voorwerp, het doel of de coöperatieve finaliteit en waarden, dan kan zij dit slechts geldig doen indien de aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen én ten minste de helft van de coöperanten vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde.

Deze nieuwe algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige coöperanten of aandelen. Een besluit over een wijziging van het voorwerp, het doel, de coöperatieve finaliteit of de waarden behoeft vier-vijfde (4/5de) van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 31. Stemrecht – beperking

Elke coöperant heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

 

Artikel 32. Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, in voorkomend geval de stemopnemers, en de aanwezige bestuurders. De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de voorzitter of één bestuurder ondertekend worden.

 

Hoofdstuk V: Balans en winstverdeling

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

 

Artikel 34. Winstverdeling

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd worden:

 1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
 2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minste 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
 3. Het brutobedrag van het dividend, uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6 procent van het werkelijk gestorte bedrag van de inbrengen van de vennoten
 4. Het vermogensvoordeel voor de verschillende soorten aandelen wordt bepaald door de algemene vergadering op voordracht van het bestuursorgaan dat een duidelijke verantwoording geeft voor het al dan niet verschillend zijn van deze voordelen en mits inachtname van bovenstaand punt 3.
 5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt tevens gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de coöperanten zowel huidige als potentiële of het grote publiek.
 6. Een deel van het overschot wordt vervolgens toegekend aan een goed doel, het zogenaamde zakaat. De procedure en de waarde van het zakaat wordt beschreven in het intern reglement.
 7. De rest van het overschot wordt naar de reserves of naar de overgedragen winst geboekt.

 

Artikel 35. Jaarverslag en controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van coöperanten.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en ook de diverse verslagen van de 18 bestuurders en de commissarissen ter inzage van de coöperanten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

 

Artikel 36. Restorno

De eventuele toe te kennen restorno mag aan de coöperanten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

 

Hoofdstuk VI: Ontbinding

Artikel 37. Oorzaken van ontbinding

Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering en dit volgens de regels voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

 
Artikel 38. Mandaat van vereffenaar

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders van de vennootschap. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Daartoe beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Artikel 39. Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun oorspronkelijke uitgifteprijs uitbetaald worden aan de coöperanten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de coöperanten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

 

Hoofdstuk VI: Diverse bepalingen

Artikel 40. Keuze van woonplaats

Iedere coöperant of bestuurder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

 

Artikel 41. Intern reglement

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. De eerste versie van het intern reglement is goedgekeurd door de algemene vergadering van …. De datum van de laatste versie van het intern reglement maakt deel uit van de statuten en wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd door toedoen van het bestuursorgaan.

Van elke wijziging aan het intern reglement zullen alle coöperanten via e-mail op de hoogte worden gesteld. De volledige en meest recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de coöperanten.

 

Artikel 42. Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet-geschreven worden aanzien en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

 

Artikel 43. Slotbepaling

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.