Skip to main content

Statuten

Statuten


Artikel 1. Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming Beauvent.

 

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op om het even welke plaats in België. Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op of verplaatsen naar andere plaatsen in België en in het buitenland.

 

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a) het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie,
b) de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en
c) de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden. 

 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal is onbeperkt. Zijn vast gedeelte is vastgesteld op twintig duizend tweehonderd vijftig Euro (20.250) Euro. Het kapitaal is samengesteld uit een en tachtig (81) aandelen, elk van tweehonderd vijftig (250) Euro nominale waarde, onderschreven door de vennoten bij deze oprichtingsakte.

 

Artikel 5. Vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft. Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

 

Artikel 7. Register

Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens van iedere vennoot de vermelding van:
1. Naam, voornaam, woonplaats van devennoot;
2. Datum toetreding, uitsluiting of uittreding;
3. Gestort bedrag of teruggenomen bedrag;
4. Aantal aandelen, inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetalingenen de overgangen ervan met bijhorende datum.

 

Artikel 8. Aandeelbewijs

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, alsmede de naam, de voornaam, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder wordt opgegeven. Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde. Die aantekeningen worden naargelang de omstandigheden, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting.

 

Artikel 9. Toetreding

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt. De Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.

 

Artikel 10. Terugneming van aandelen

Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen.

 

Artikel 11. Uittreden

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
b) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van de uittreden en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als door de uittreding het vaste gedeelte van het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van het vast kapitaal zoals vermeld in artikel vier. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 12. Uitsluiting

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zie huishoudelijk reglement) of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.Uitsluitingen worden uitgesproken doorde Raad van Bestuur. Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Dit moet binnen één maand na verzending van de brief van de Raad van Bestuur.Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur.

Het proces vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het vennotenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden. Statuten Beauvent c.v.b.a. Versie 24-9/2004

 

Artikel 13. Beëindiging

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfge- namen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

 

Artikel 14. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, verkozen onder de vennoten door de Algemene Vergadering. De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

 

Artikel 15. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van hetdoel van de vennootschap, metuitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

 

Artikel 16. Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.

 

Artikel 17. Bestuurdersvacature

Ingeval van een vacature van een bestuurdersplaats, mag door de Raad van Bestuur voorlopig in vervanging worden voorzien, in afwachting van een definitief besluit hierover van de volgende Algemene Vergadering. De bestuurder die een ander bestuurder vervangt, maakt diens mandaat af.

 

Artikel 18 Rechtsgeldigheid

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door één of meer bestuurders, die over een beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur moeten beschikken. Eén bestuurder volstaat in geval van financiële handelingen tot zestig duizend (60.000) EURO. Bij hogere bedragen zijn twee bestuurders vereist, evenals bij rechtshandelingen.

 

Artikel 19. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt gehouden door alle vennoten. Zij komt tenminste één maal per jaar bijeen, op de derde zaterdag van de maand mei, op een plaats in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Op aanvraag van één vijfde van het aantal vennoten van de coöperatie kan een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen geroepen worden. De oproep voor een Algemene Vergadering moet uiterlijk acht dagen voor de geplande vergadering worden gedaan, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten. De oproep wordt schriftelijk gericht aan alle vennoten. De oproeping tot de Algemene Vergadering mag geschieden per e-mail opgegeven door de vennoot ter gelegenheid van zijn inschrijving op aandelen hetzij op het e-mailadres achteraf door de vennoot opgegeven aan de raad van bestuur. Een vennoot die op de Algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, mag aan een andere vennoot een volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

 

Artikel 20. Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen. Iedere vennoot heeft één stem ongeacht zijn aantal aandeelbewijzen.


Artikel 21. Statutenwijziging

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste éénderde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Als dit quotum niet bereikt is wordt binnen de veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Ze zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten. Voor een beslissing tot wijziging van de statuten is minstens drievierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

 

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

 

Artikel 23. Winstverdeling

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
a) voor aanleg van de wettelijke reserve,zoals de wet het voorschrijft.
b) Een intrest kan worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld in het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.
c) Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.

 

Artikel 24. Restorno

De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

 

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging. In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereff enaars aan. Zij bepaalt bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met vereffening belast.

 

Artikel 26. Liquidatieboni

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandeelbewijzen worden verdeeld.

 

Contact

Maatschappelijke zetel: IJzerdijk 47, 8600 Diksmuide
Telefoon: +32 58 29 90 29
Email: info@beauvent.be

 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.