Skip to main content

Veel gestelde vragen

Een vraag?

Bekijk onze lijst van veelgestelde vragen

Je kan enkel aandelen kopen van Beauvent als er een kapitaalsoproep loopt. Bestaande aandeelhouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Ben je nog geen aandeelhouder, maar geïnteresseerd in komende kapitaalsoproepen? Bezorg ons dan je e-mailadres.

Een aandeel kost €250 en is op naam. In de voorwaarden van de kapitaalsoproep wordt bepaald hoeveel aandelen er kunnen aangekocht worden. Per kapitaalsoproep openen we een inschrijvingsformulier waarop je jouw gegevens invult, daarna word je doorgestuurd naar een betaalpagina. Je kan kiezen tussen bancontact of overschrijving. De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van Beauvent cv staat. Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op naam.

Elke kapitaalsoproep gebeurt naar aanleiding van een nieuwe investering. Beauvent heeft niet altijd kapitaal nodig en werkt daarom met kapitaalsoproepen. Onze coöperanten worden via de nieuwsbrief altijd op de hoogte gebracht van nieuwe oproepen.

Beauvent wil graag zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waaraan iedereen als evenwaardige aandeelhouder kan deelnemen.

Na registratie en aankoop van aandelen ontvangt u een e-mail met in bijlage een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op uw naam. Dit geeft uw huidige participatie in de coöperatie Beauvent weer. Beauvent cv levert hiervan geen papieren afschrift. Het uiteindelijke bewijs van de aankoop van aandelen is uw bankuittreksel en het uittreksel uit het aandeelhoudersregister. Je bewaart die dus best samen.   

De coöperatie Beauvent is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Beauvent heeft sinds 2005 jaarlijks tussen 3,25% en 6% dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Een aandeel van Beauvent cv is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Bij overlijden van een aandeelhouder wordt het aandelenpakket uitbetaald op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.

Daarvoor moeten de volgende documenten aan Beauvent cv worden bezorgd:

  1. Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
  2. Een door alle erfgenamen of door de notaris ondertekend document waarin staat aan wie de aandelen moeten worden uitbetaald met vermelding van het rekeningnummer* en de naam van de rekeninghouder. 

Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

Na de uitbetaling zal er nog dividend verschuldigd zijn op het aandelenpakket. Dit dividend zal pas in het volgende jaar uitgekeerd worden op het opgegeven rekeningnummer* (zie punt 2). Na de uitbetaling van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het aandeelhoudersregister geen betekenis meer.

De aandelen van de overleden aandeelhouder worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cv genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

*Belangrijk: er kan slechts 1 rekeningnummer doorgegeven worden.

Ja, dat kan via het coöperantenportaal. Hier bekijk je in enkele clicks je gegevens, je aankoopgeschiedenis en een overzicht van je dividenden. Je kan er ook makkelijk je persoonsgegevens en rekeningnummer* aanpassen. 

Heb je nog geen account?

  • Surf naar aandelen.beauvent.be/user/register
  • Vul je e-mailadres in (dat gekend is bij Beauvent)
  • Klik op 'nieuw account aanmaken' onderaan
  • Ontvang een eenmalige aanmeldingslink
  • Kies een sterk wachtwoord
  • Je account is aangemaakt, proficiat! 

Nood aan extra ondersteuning? Bekijk hier de uitgebreide handleiding!

Het terugverkopen van aandelen op naam van een minderjarig kind aan Beauvent cv kan enkel met een machtiging van de Vrederechter.

Lees hierover meer op deze pagina.

Een coöperant heeft de mogelijkheid om met een deel of alle aandelen in zijn bezit uit de vennootschap te treden. De vennootschap zal die aandelen terugnemen rekening houdend met volgende onderstaande termijnen:

1. na het einde van het vijfde jaar volgend op de datum van inschrijving van de aandelen in het aandelenregister en

2. in de eerste 6 maand van het boekjaar.

Een terugbetaling kan evenwel voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bij uittreding of terugneming worden aandelen terugbetaald volgens de in artikel 13 beschreven modaliteiten. Een coöperant die aandelen wenst terug te geven of volledig wenst uit te treden dient de aanvraag via e-mail (met een kopie van de identiteitskaart en met ondertekend formulier in bijlage), te versturen naar info@beauvent.be. Vermeld ook het rekeningnummer waarop het uitbetaalde bedrag mag gestort worden indien dit afwijkt van het door ons gekende rekeningnummer. De vennootschap zal een bevestiging via e-mail terugsturen binnen 4 weken. 

Het bestuursorgaan mag de terugname van aandelen of volledige uittreding weigeren ingeval de coöperant verplichtingen tegenover de vennootschap heeft of als door de terugname of uittreding het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van 1.000.000 euro.

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.