Skip to main content

Praktische informatie

Het terugverkopen van aandelen op naam van een minderjarig kind aan Beauvent cv kan enkel met een machtiging van de Vrederechter.


De wet bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de machtiging van de Vrederechter nodig hebben. Dit geldt ook voor de aandelen van Beauvent cv.

De machtiging tot verkoop van aandelen op naam van een minderjarig kind moet worden aangevraagd bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige. Daarvoor moeten de ouders of voogd(en) een verzoekschrift indienen waarin de verkoop van de aandelen ook gemotiveerd wordt. De vrederechter waakt erover dat het kind gebaat is bij de verkoop. De aanvragers moeten dit aantonen door bij het verzoekschrift de nodige bewijsstukken te voegen. Bovendien moeten de gelden die vrijkomen, geplaatst worden op een spaarrekening op naam van de minderjarige en voorzien van de clausule van onbeschikbaarheid.

Het verzoekschrift moet door alle personen die het ouderlijk gezag uitvoeren, worden ondertekend. Het is ook van belang om een uittreksel uit het vennotenregister op naam van de minderjarige mee te leveren. Je kan dit steeds bij ons opvragen.

Voor de opening van dit dossier zal de griffie een rolrecht aanrekenen. Hoeveel dit bedraagt, kunt u telefonisch opvragen bij de griffie van het vredegerecht.

Beauvent cv zal pas aandelen van minderjarigen terugkopen als er een machtiging van de vrederechter is. Vraag eerst goedkeuring voor de verkoop aan de raad van bestuur van Beauvent vooraleer u naar de vrederechter stapt.

Als je die goedkeuring hebt verkregen, kan je het verzoekschrift richten aan de vrederechter. Zo vermijd je eventueel onnodige stappen naar het vredegerecht. Het is immers steeds mogelijk dat de raad van bestuur van Beauvent cv de verkoop van aandelen niet goedkeurt.

Gebruik dit formulier om de machtiging bij de Griffie van het Vredegerecht aan te vragen.

 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.