Skip to main content
Algemene vergadering 2020

Het antwoord op uw vragen!

Vragen algemene vergadering 2020

Algemeen coöperatie

 1. Het aanhouden van twee kantoren, is dan niet weinig efficiënt?
  Om historische redenen en de verbondenheid met de Westhoek verkiezen we momenteel om in de Westhoek te blijven. De boot is in eigendom en de kost is relatief beperkt (op het 5 jaar onderhoud na). We bekijken of we de boot ook nog voor andere activiteiten (bijvoorbeeld educatief) kunnen inzetten.
   
 2. Zou het draagvlak om windmolens te plaatsen bij de lokale bevolking vergroten, mocht je de lokale bewoners ook een deel laten participeren (= coöperatieve)? Zie vb. project Poperinge.
  Dat is exact wat we betrachten: door omwonenden te betrekken en -in de mate van het mogelijke- rekening te houden met hun grieven, proberen we de overlast te reduceren en de voordelen terug te laten stromen naar de burgers/omwonenden.
   
 3. Hoe zit het met de genderdiversiteit bij Beauvent? Tot nu toe hebben enkel mannen gesproken.
  Wij vinden het belangrijk dat de maatschappij op een goede manier vertegenwoordigd is bij Beauvent door een goede diversiteit te voorzien. Met 2 aangeworven werkneemsters in 2020 en een nieuw vrouwelijk bestuurslid zetten we daar eerste stappen, maar we blijven dit opvolgen.
   
 4. Hoeveel beschikbare plaatsen zijn er voor nieuwe bestuursleden?
  Er is geen bovengrens bepaald.
   
 5. Beauvent is actief in ontwikkeling van duurzame energieproductie. Maar hoe duurzaam is de bedrijfsvoering? Bvb aankopen kantoor (fairtrade, FSC,...),zijn onze financiële partners ook duurzaam? Jaarlijkse duurzaamheidsaudit?
  We reduceren onze eigen CO2 uitstoot zoveel mogelijk. De boot in Diksmuide is reeds lang een laag-energie kantoor. In 2020 zetten we bijkomende stappen door het vervangen van onze dieselwagen door een plug-in hybride. Daarnaast gaan we ons kantoor in Oostende aansluiten op het warmtenet en willen we op termijn een zonne-installatie voorzien. Het wagenpark is -op 1 CNG na- volledig elektrisch. We stimuleren eveneens auto- en fietsdelen. Onze aankopen zijn zoveel mogelijk fairtrade of bio en ons papier is afkomstig van restanten van hooigrassen.
   
 6. Jullie brochure (jaarverslag) is inhoudelijk goed maar hoeft niet zo glossy, te luxueus.
  Als coöperatie hebben we naast onze realisatie van projecten ook een educatieve en informatieve rol. Daarom investeren we graag in ons jaarverslag. Dit wordt ook gebruikt naar bedrijven en overheden toe om onze realisaties te laten zien. 
  In de toekomst zullen we vragen welke coöperanten hun jaarverslag enkel digitaal wensen om op die manier onze ecologische voetafdruk te verminderen.


Bezoeken

 1. Zijn er bezoeken gepland aan de projecten?
  Jazeker, eens de coronamaatregelen achter de rug zijn, zullen we bezoeken aan de windturbines in Nieuwkapelle & Bornem of het warmtenet Oostende organiseren.
   
 2. Zijn jullie van plan de schoolgaande jeugd (secundair) van Oostende en omstreken een didactisch bezoek aan te bieden over het warmtenet?
  Scholen, coöperanten en andere geïnteresseerden zijn zeker welkom voor bezoeken het warmtenet.
   

Corona

 1. Wat is de impact van de coronacrisis op Beauvent?
  Dit werd door de directie in kaart gebracht. De werknemers hebben altijd de mogelijkheid om hun werk flexibel in te plannen. De nodige hygiënische maatregelen werden getroffen op kantoor. Op operationeel gebied werden een aantal werven (zonne-installaties zorgcentra, WKK Brugge) tijdelijk opgeschort, maar zijn ondertussen de nodige maatregelen getroffen om die terug op te starten. Op financieel vlak is er een neerwaartse druk op de elektriciteits- en gasprijzen. We hopen dat de elektriciteitsmarkt zich de komende maanden wat hersteld. We schatten dat de impact op 2020 en 2021 beperkt zal zijn tot enkele % van de omzet.

 

Feest

 1. Wanneer gaat het feest door voor 20 jarig bestaan?
  We hadden een leuk verjaardagsfeest gepland in juni 2020, maar corona besliste er anders over. We bekijken wanneer dit wel mogelijk wordt (mogelijk in 2021).
   

Financieel

 1. Kan het zijn dat het dividend over 2019 nog niet uitbetaald werd? Wanneer mogen we dat verwachten en hoeveel zal dat bedragen?
  Het dividend wordt eind juni uitgekeerd. Eerst moet de Algemene vergadering op 13/6 goedkeuring geven aan het uit te keren bedrag
   
 2. De subsidies op het passief (ontvangen voor gedane investeringen), worden vermoedelijk jaar na jaar in opbrengsten genomen volgens die investeringen. Over hoeveel jaar spreken we gemiddeld? 
  De subsidies staan volledig in boeken vandaag. Afschrijvingen zijn afhankelijk van het type installatie (vb. 30j buizen, 15j stationnetjes); De mogelijkheden worden door de boekhouder en accountant bekeken in de literatuur.
   
 3. Is er in de nabije toekomst nog een oproep voor extra kapitaal?
  In het najaar volgt een oproep in het kader van het zonneproject bij Barry Callebaut. Als we nog projecten realiseren kunnen die eventueel bij die oproep gevoegd worden.
   
 4. Voorziet Beauvent moeilijkheden door de nieuwe subsidieregeling voor zonne-installaties?
  Momenteel wachten we de exacte modaliteiten af. Vermoedelijk worden bepaalde segmenten (scholen, publieke gebouwen) moeilijker. 
   
 5. De verkoop van elektriciteit wind ligt 56 % hoger dan vorig jaar. Reden? Spreker sprak over een 'gemiddeld' windjaar.
  De marktprijs voor verkochte elektriciteit lag hoger.
   
 6. Ziet Beauvent mogelijkheden in de nieuwe initiatieven van de Vlaamse overheid omtrent het stimuleren van zonnepanelen ?
  De stimulus voor zonnepanelen die de Vlaamse regering voorziet is voornamelijk gericht op particuliere daken. Die zijn tegenwoordig vrij toegankelijk geworden waardoor Beauvent nog weinig meerwaarde kan bieden.
   
 7. Wat is de bestemming/doel van die 1.000.000 euro liquide middelen?
  Die zal aangewend worden voor de betaling van projecten in aanbouw en nieuwe projecten.
   
 8. in 2018 werd 6.706.213 euro nieuwe investeringen terwijl in datzelfde jaar 266.750 euro nieuw kapitaal werd aangetrokken. in 2019 werd voor 4.232.250 euro nieuw kapitaal aangetrokken, wat is de investering die hier tegenover staat? 
  Dit geld werd geinvesteerd in Wind Bornem en de WKK in Brugge.
   
 9. Zal de kostprijs van de dividenden die met deze kapitaalverhoging gepaard gaan de vennootschap niet financieel onderuit halen ? Is andere optie (lening bank) voldoende uitgeput (lage intrestvoet !!?
  We maken vandaag al gebruik van bankfinanciering om op die manier tot een gepaste mix tussen eigen vermogen (dividendkost) en vreemd vermogen (bankintrest) te komen
   
 10. Kan post 75 in de resultatenrekening iets concreter omschreven worden?
  Dit zijn onder meer opbrengsten van de lening aan BAS en kortingen van leveranciers voor cashbetalingen.
   
 11. Is er rekening gehouden met de toekomstige dividendbom en is hierop in huidig boekjaar geanticipeerd ?
  Ja, het voorstel van 3,25% (ipv 6%) is hiermee in lijn. Onder het motto ‘Cash is king” is er gekozen om de reserves niet aan te spreken. Als goede huisvaders/moeders wordt een voorzichtige houding aangenomen in deze onzekere economische – corona tijden. De nieuwe vennootschapswetgeving legt strenge liquiditeitsratio verplichtingen op en de aangekondigde subsidiemaatregelen van de Vlaamse Overheid leggen druk op het rendement van nieuwe projecten. In een markt van uiterst lage rentes is het voorgestelde dividend rendement marktconform.
   
 12. Klopt het dat groenestroomcertificaten voor nieuwe projecten vanaf 2021 wegvallen? Zoja, wat zal de impact zijn voor Beauvent?
  Groenestroomcertificaten vallen weg voor een aantal segmenten (tot 40 kWp). Dat betekent dat dit minder interessant of onmogelijk worden. Voor de grotere projecten wachten we op de exacte modaliteiten, maar daar blijft er (verminderde) ondersteuning voorzien
   
 13. Hoe wordt de verkoopprijs van de geleverde energie bepaald? vooral de waarde van elektriciteit? Als afnemer via Ecopower werd onze prijs in 2019 verhoogd met als argument dat men de marktprijs volgt en jullie hebben grotere inkomsten?
  Wij verkopen onze elektriciteit aan groothandelsprijzen geldend op de markt.
   
 14. Hoeveel % van dividend was het vorig jaar? 2019? Ik weet dat niet meer van buiten.
  6%
   
 15. Kan men niet eens een jaartje of enkele jaren GEEN dividend uitbetalen en dit als extra spaarpotje bij de winst plaatsen voor 'mindere' tijden?
  We hebben momenteel reserves van +/- € 1,1M. 
   
 16. Gaan jullie, wanneer het dividend niet meer 'goed in de markt' ligt, dit ook als argument gebruiken om een omgekeerde beweging maken?
  Wij willen onze coöperanten een marktconforme vergoeding (dividend) uitkeren volgens wat het resultaat toelaat en in lijn met andere vergoedingen in de markt. 3,25% is in vergelijking met een intrest van 0,05% op een staatsbon van 10 jaar of 0,13% op een spaarboek een mooie vergoeding. Het blijft evenwel risicokapitaal en daarom is de hogere vergoeding ook terecht.
   
 17. Kan het overzicht voor de belastingsaangifte van Beauvent gestuurd worden voordat de belastingsaangifte ingediend kan worden?
  Dit overzicht is in mei verstuurd naar de coöperanten
   
 18. Blijft de begrenzing van het aantal aandelen per persoon gelden bij nieuwe kapitaaloproepen?
  Momenteel is er veel meer vraag naar Beauvent aandelen dan aanbod en om iedereen de kans te geven behouden we voorlopig het plafond.
   
 19. Wat is de bestemming van het totale bedrag van de overgedragen winst?
  Dit gaat naar of zijn de reserves van Beauvent.
   
 20. Beauvent is een van de weinige coöperaties die de 6% dividend blijft uitkeren. Hebben jullie geen schrik dat deze verlaging een kentering gaat teweeg brengen?
  Wij willen onze coöperanten een marktconforme vergoeding (dividend) uitkeren volgens wat het resultaat toelaat en in lijn met andere vergoedingen in de markt. 3,25% is in vergelijking met een intrest van 0,05% op een staatsbon van 10 jaar of 0,13% op een spaarboek een mooie vergoeding. Het blijft evenwel risicokapitaal en daarom is een hogere vergoeding ook terecht.
  We hebben een (lange) wachtlijst met mensen die willen investeren in Beauvent, wij verwachten dus geen kentering door een verlaging van het dividend, mogelijk wel een wissel van mensen die uitstappen omwille van hogere rendementswensen en vervangen nieuwe aandeelhouders voor wie deze vergoeding voldoende is.
   
 21. Wel heel wat nieuwe aandeelhouders vorig jaar gezocht met een dividendvoorstel van 6%?
  Het dividend wordt jaarlijks bekeken. Gebaseerd op de te verdelen winst, de wettelijk opgelegde stresstest, en de marktsituatie wordt door het bestuursorgaan een voorstel gemaakt dat door alle aandeelhouders op de Algemene Vergadering goedgekeurd dient te worden. Een coöperatie als Beauvent mag maximaal 6% dividend uitbetalen, dit is wettelijk vastgelegd. We zijn overtuigd dat 3,25% nog steeds een zeer mooie vergoeding betekent in de markt vandaag. 
   
 22. Wat zijn de verwachtingen 2021, het jaar na het investeringsjaar? 
  In 2020 (geschat tussen 3,5M en 3,8M) en 2021 (geschat op 4,5M of hoger) zal de omzet verder stijgen door het opleveren van projecten. De afschrijvingen zullen mee stijgen. Het eindresultaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals elektriciteits- en gasprijzen.
   
 23. Zijn we rendabel zonder subsidies en groene stroom certificaten?
  Vandaag zijn subsidies vereist op projecten in hernieuwbare energie te realiseren. Maar dat geldt eveneens voor nieuwe gascentrales of nieuwe nucleaire centrales - mochten die er ooit komen. Het is een strategische visie van Beauvent om de coöperatie minder afhankelijk te maken van subsidies.
   
 24. We bieden de warmtenetklant gegarandeerd een betere prijs dan de gasprijzen. Kan die clausule geschrapt worden voor nieuwe klanten gezien de lage gasprijzen de komende jaren?
  Deze garantie bieden we niet, wel een marktconforme warmteprijs die de gasprijs volgt. 
   
 25. Graag een inzicht in de meerjarenplanning.
  In 2020 (geschat tussen 3,5M en 3,8M) en 2021 (geschat op 4,5M of hoger) zal de omzet verder stijgen door het opleveren van projecten. De afschrijvingen zullen mee stijgen. Het eindresultaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals elektriciteits- en gasprijzen.

 

Projecten

 1. Wordt er ook nagedacht over de afvalverwerking van windmolens die uit dienst gaan?
  Er zijn verschillende mogelijkheden bij het uit dienst gaan van windturbines. Ofwel worden ze afgebroken en herbouwd (bvb in Oost-Europa). Indien dat niet mogelijk is, wordt de mast (beton) afgebroken en gerecycleerd. Voor de wieken (uit glasvezel - moeilijker te verwerken) zijn de eerste recyclagebedrijven in opstart.
   
 2. Hoe lang blijven uw windmolens in gebruik?
  Dat hangt af van de vergunning. Doorgaans tussen 15 en 20 jaar, maar dit kan ook verlengd worden.
   
 3. En ook over afvalverwerking van zonnepanelen die uit dienst gaan?
  Onze eerste zonneprojecten dateren uit 2007 en lopen 20 jaar. De rendementen blijven boven de voorspellingen van de fabrikanten. De installaties kunnen dus nog lang blijven liggen. Wanneer de oudste panelen verwijderd moeten worden, zullen de nodige recyclageprocessen bestaan om die te verwerken.
   
 4. Eerste vraag: Hoe is het met de bouw van de twee windmolens in Bornem. Vlot dat goed? Tweede vraag: WCO procedure van Upgrade Energy. Is een andere partner gevonden of hoe is dit opgelost?
  Bornem: beide turbines zouden nog in juni beginnen produceren.
  WCO Upgrade: we hebben zelf het onderhoud in handen genomen met gespecialiseerde onderaannemers. De afwikkeling van de WCO procedure loopt nog.
   
 5. Enkele jaren geleden liep er een verkoopproject van wooneenheden, maar dat vlotte niet zo goed. Is dit volledig gestopt?
  Recent werd een compromis ondertekend voor het vastgoed in Nieuwkapelle, we verwachten de effectieve verkoop later dit jaar.
   
 6. zijn jullie ook van plan om in de toekomst te investeren in energieopslag - eventueel waterstofgas - vnl op momenten bij overproductie 
  We volgen evoluties rond batterij-opslag en waterstof op. We hebben vandaag 1 project lopend in Gent met PV & een batterij. Waterstof is een veelbelovende technologie, maar de eerste jaren verwachten we hier nog geen projecten rond.
   
 7. Zijn er nog plannen om elders warmtenetten op te starten?
  Jazeker, momenteel bestuderen we 3 mogelijke nieuwe warmtenetten (in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant).
   
 8. Wanneer loopt de uitbatingsvergunning in Nieuwkapelle af en wat is de kans dat de vergunning voor de windmolens in zal verlengd worden ?
  2023. Dit is moeilijk in te schatten, maar we bereiden het dossier voor.
   
 9. Kan de installatie in Oostende bezocht worden en is daar begeleiding nodig?
  Ja, we zullen later dit jaar een uitnodiging sturen
   
 10. Is het de bedoeling om in de toekomst meer in te zetten op het onderhoud door eigen diensten ipv door privatieve firma's met risico op stopzetting van hun activiteiten? Eventueel overkoepelend met andere CVBA's?
  Door de coördinatie van het onderhoud in huis te nemen, is de impact op onze activiteiten igv een stopzetting door een derde beperkt. Indien een partij stopt, kunnen we een nieuwe leverancier vinden. De afhankelijkheid van Upgrade Energy was in het verleden groter.
   
 11. Wahhwwh: wat een perspectieven voor het Oostends warmtenet ! Zal er zoveel warmte te recupereren zijn ? 
  Er is voldoende warmte bij IVOO om nog meerdere uitbreidingen vh warmtenet te realiseren. Er zijn nog andere leveranciers van restwarmte waarop we in de toekomst beroep kunnen doen, indien nodig.
   
 12. Beste, daarnet hoorde ik de naam Elicio vallen. Is dit diegene die Electrawinds overnam? Ik had ook aandelen van Groenkracht waar ik nog altijd op centen wacht. Mijn vertrouwen in Beauvent kreeg hierdoor een deuk.
  Electrawinds is in verschillende delen opgesplitst. De windprojecten in België kwamen bij Elicio terecht, maar zowel bestuur als aandeelhouders zijn verschillend in vergelijking met het vroegere Electrawinds.

 

 

 

 

Over BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door WKK's en warmteneten én de productie van duurzame energie uit zon en wind.