Een aandeel van BeauVent vertegenwoordigt een stuk van de totale activa van de coöperatie en is niet verbonden aan één enkel project. Vennoten van BeauVent cvba zijn mede-eigenaars van alle installaties van de coöperatie.
Een kapitaalsoproep gebeurt naar aanleiding van een nieuwe investering maar de daarbij aangekochte aandelen en hun opbrengst zijn niet aan dit ene project gekoppeld. 

 

Belangrijke informatie bij een kapitaalsoproep Raadpleeg het jaarverslag van 2018 Praktische informatie

 • Een aandeel kost 250 Euro en is op naam.
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van BeauVent cvba staat.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten
 • Aandelen van BeauVent kunnen worden gekocht op naam van minderjarigen. Let wel: er gelden belangrijke wettelijke bepalingen wanneer u de aandelen van een minderjarig kind wenst te verkopen. Lees hieronder meer.
 • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de raad van bestuur.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. De roerende voorheffing wordt afgehouden bij de uitbetaling van het dividend.
  Vrijstelling van roerende voorheffing wordt verrekend via uw belastingsaangifte.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
 • Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van BeauVent.

 

Aandelenbewijs

Na registratie en aankoop van aandelen ontvangt u een e-mail met in bijlage een uittreksel uit het vennotenregister op uw naam.
Dit geeft uw huidige participatie in de coöperatie BeauVent weer. BeauVent cvba levert hiervan geen papieren afschrift.
Het uiteindelijke bewijs van de aankoop van aandelen is uw bankuittreksel en het uittreksel uit het vennotenregister.
U bewaart die dus best samen.   

Wat met de roerende voorheffing op uw dividend bij BeauVent?

Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2018 werd beslist om een dividend van 6% toe te kennen aan alle vennoten op basis van het resultaat van 2017.  Een dividend is onderhevig aan roerende voorheffing. Naar aanleiding van het zomerakkoord wijzigt er dit jaar echter één en ander. 

 1. Voor erkende coöperaties was er een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 190 euro dividend. In het Zomerakkoord 2017-2018 werd die vrijstelling afgeschaft. BeauVent moet bijgevolg vanaf dit jaar roerende voorheffing op het volledige dividend inhouden. Maar de drempel op de ingehouden roerende voorheffing wijzigt tot een maximum van 640 euro bruto-dividend per belastingplichtige in plaats van 190 euro. U kan de teveel afgehouden roerende voorheffing recupereren via uwPersonenbelasting vanaf het Aanslagjaar 2019. Op die manier kan elke belastingplichtige vanaf volgend jaar tot maximaal 192 euro (640 euro x 30%) aan roerende voorheffing terugkrijgen.
   
 2. Daarnaast is BeauVent cvba een ‘kleine onderneming’. Dit heeft tot gevolg dat dividenden op aandelen gekocht na 1 juli 2013, onderhevig kunnen zijn aan verlaagde roerende voorheffing van 15% of 20%. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen roerende voorheffing op dividenden uitbetaald in 2018. Deze is afhankelijk van de aankoopdatum van deze aandelen.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toe te passen roerende voorheffing op dividenden uitbetaald in 2018. Deze is afhankelijk van de aankoopdatum van deze aandelen. 

Datum aankoop aandeel

Tarief roerende voorheffing

Periode voor 01/07/2013

30%

Periode 01/07/2013 - 31/12/2013

15%

Periode 01/01/2014 - 31/12/2014

15%

Periode 01/01/2015 - 31/12/2015

20%

Periode 01/01/2016 - 31/12/2016         

30%

Periode 01/01/2017 - 31/12/2017

30%


Volgens de huidige wetgeving zal deze tabel jaarlijks aangepast worden.

Het percentage van de roerende voorheffing kan dus per aandeel verschillen naargelang de datum van aankoop. Bij de overschrijving van uw dividend zal u het totale bedrag van de roerende voorheffing kunnen aflezen. Dit overschrijvingsbewijs kan je toevoegen aan je belastingaangifte van aanslagjaar 2019 als bewijs voor de betaalde roerende voorheffing. Zo kan u deze recupereren volgend jaar.

Door deze complexe en gewijzigde wetgeving laat de uitbetaling van de dividenden even op zich wachten. We excuseren ons voor het ongemak.
 

Meer info kan je hier vernemen

Wat met aandelen van BeauVent cvba bij het overlijden van een vennoot?

Bij overlijden van een vennoot wordt het aandelenpakket uitbetaald op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.
Daarvoor moeten de volgende documenten aan BeauVent cvba worden bezorgd:

 1. Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
 2. Een door alle erfgenamen of door de notaris ondertekend document waarin staat aan wie de aandelen moeten worden uitbetaald met vermelding van de rekeningnummers en de naam van de houders ervan.

 

Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

Na de uitbetaling zal er nog dividend verschuldigd zijn op het aandelenpakket. Dit dividend zal pas in het volgende jaar uitgekeerd worden. Hiervoor moet ook worden aangegeven op welk rekeningnummer dit moet gebeuren. Na de uitbetaling of de overdracht van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het vennotenregister geen betekenis meer en mag worden vernietigd.

De aandelen van de overleden vennoot worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cvba genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

 

Wijzigen van het rekeningnummer voor dividend

Omdat het wijzigen van een rekeningnummer een delicaat gegeven is, vragen wij om het nieuwe rekeningnummer door te geven met een ondertekend document waarbij ook een kopie van de identiteitskaart van de vennoot is gevoegd. 

Deze documenten mogen worden ingescand en per e-mail doorgestuurd worden naar info@beauvent.be of per post verzonden naar IJzerdijk 47  8600 Diksmuide. 

Bij minderjarigen tekent één van de ouders of de voogd het document en voegt een kopie van de identiteitskaart van die ouder of voogd bij het document.

 

Aandelen verkopen en uittreden uit de vennootschap

Hieronder vind je de artikels van de statuten van BeauVent cvba omtrent de terugname van aandelen.

Om een deel van de aandelen te verkopen, richt je een vraag per ondertekende brief  aan de Raad van Bestuur die hier al of niet kan op ingaan.

Volledig uit de vennootschap stappen, d.w.z. alle aandelen verkopen, kan slechts 5 jaar na de laatste aankoop van aandelen en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
Hiervoor moet je eveneens per ondertekende brief een vraag tot goedkeuring richten aan de Raad van Bestuur.

Voeg bij de vraag tot verkoop van aandelen of uittreding steeds een kopie van je identiteitskaart.
Je mag de brief en de documenten inscannen en per e-mail opsturen naar info@beauvent.be of opsturen per post naar IJzerdijk 47, 8600 Diksmuide.

De raad van bestuur zal bij uittreden steeds vragen om met minstens één aandeel vennoot te blijven van de coöperatie.
Je kunt in je brief al vermelden of je hierop al of niet wenst in te gaan.

Artikel 10. Terugneming van aandelen
Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen.

Artikel 11. Uittreden
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

 

Terugname van aandelen op naam van een minderjarige

Het terugverkopen van aandelen op naam van een minderjarig kind aan BeauVent cvba kan enkel met een machtiging van de Vrederechter.

De wet bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de machtiging van de Vrederechter nodig hebben.
Dit geldt ook voor de aandelen van BeauVent cvba.
De machtiging tot verkoop van aandelen op naam van een minderjarig kind moet worden aangevraagd bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige.
Daarvoor moeten de ouders of voogd(en) een verzoekschrift indienen waarin de verkoop van de aandelen ook gemotiveerd wordt.
De vrederechter waakt erover dat het kind gebaat is bij de verkoop. De aanvragers moeten dit aantonen door bij het verzoekschrift de nodige bewijsstukken te voegen.
Bovendien moeten de gelden die vrijkomen, geplaatst worden op een spaarrekening op naam van de minderjarige en voorzien van de clausule van onbeschikbaarheid.

Het verzoekschrift moet door alle personen die het ouderlijk gezag uitvoeren, worden ondertekend.
Het is ook van belang om een uittreksel uit het vennotenregister op naam van de minderjarige mee te leveren.
U kunt dit steeds opvragen bij de coöperatie BeauVent.

Voor de opening van dit dossier zal de griffie een rolrecht aanrekenen. Hoeveel dit bedraagt, kunt u telefonisch opvragen bij de griffie van het vredegerecht.

BeauVent cvba zal pas aandelen van minderjarigen terugkopen als er een machtiging van de vrederechter is.
Vraag eerst goedkeuring voor de verkoop aan de raad van bestuur van BeauVent vooraleer u naar de vrederechter stapt.

Als u die goedkeuring hebt verkregen, kunt u het verzoekschrift richten aan de vrederechter.
Zo vermijdt u eventueel onnodige stappen naar het vredegerecht. Het is immers steeds mogelijk dat de raad van bestuur van BeauVent cvba de verkoop van aandelen niet goedkeurt.

Gebruik dit formulier om de machtiging bij de Griffie van het Vredegerecht aan te vragen.

 

Je kunt als vennoot de pellets van Ecopower kopen