Een aandeel van BeauVent vertegenwoordigt een stuk van de totale activa van de coöperatie en is niet verbonden aan één enkel project. Vennoten zijn mede-eigenaars van alle installaties.
Praktische informatie

 • Een aandeel kost 250 Euro en is op naam.
 • Je kan maar bijkopen tot je in totaal maximaal voor 5 000 Euro aan aandelen van BeauVent cvba bezit.
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van BeauVent cvba staat.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten
 • Aandelen van BeauVent kunnen worden gekocht op naam van minderjarigen. Let wel: er gelden belangrijke wettelijke bepalingen wanneer u de aandelen van een minderjarig kind wenst te verkopen. Lees hieronder meer.
 • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de raad van bestuur.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. De roerende voorheffing wordt afgehouden bij de uitbetaling van het dividend.
  Vrijstelling van roerende voorheffing wordt verrekend via uw belastingsaangifte.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
 • Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van BeauVent en van BAS.
 • BeauVent cvba kan per jaar maar voor minder dan 5 miljoen Euro aan aandelen te koop aanbieden.

 

Wijzigen van het rekeningnummer voor dividend

Omdat het wijzigen van een rekeningnummer een delicaat gegeven is, vragen wij om het nieuwe rekeningnummer door te geven met een ondertekend document waarbij ook een kopie van de identiteitskaart van de vennoot is gevoegd. 

Deze documenten mogen worden ingescand en per e-mail doorgestuurd worden naar info@beauvent.be of per post verzonden naar IJzerdijk 47  8600 Diksmuide. 

Bij minderjarigen tekent één van de ouders of de voogd het document en voegt een kopie van de identiteitskaart van die ouder of voogd bij het document.

 

Aandelen verkopen en uittreden uit de vennootschap

Hieronder vind je de artikels van de statuten van BeauVent cvba omtrent de terugname van aandelen.

Om een deel van de aandelen te verkopen, richt je een vraag per ondertekende brief  aan de Raad van Bestuur die hier al of niet kan op ingaan.

Volledig uit de vennootschap stappen, d.w.z. alle aandelen verkopen, kan slechts 5 jaar na de laatste aankoop van aandelen en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
Hiervoor moet je eveneens per ondertekende brief een vraag tot goedkeuring richten aan de Raad van Bestuur.

Voeg bij de vraag tot verkoop van aandelen of uittreding steeds een kopie van je identiteitskaart.
Je mag de brief en de documenten inscannen en per e-mail opsturen naar info@beauvent.be of opsturen per post naar IJzerdijk 47, 8600 Diksmuide.

De raad van bestuur zal bij uittreden steeds vragen om met minstens één aandeel vennoot te blijven van de coöperatie.
Je kunt in je brief al vermelden of je hierop al of niet wenst in te gaan.

Artikel 10. Terugneming van aandelen
Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen.

Artikel 11. Uittreden
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

 

Wat met aandelen van BeauVent cvba bij het overlijden van een vennoot?

Bij overlijden van een vennoot wordt het aandelenpakket uitbetaald op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.
Daarvoor moeten de volgende documenten aan BeauVent cvba worden bezorgd:

 1. Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
 2. Een door alle erfgenamen of door de notaris ondertekend document waarin staat aan wie de aandelen moeten worden uitbetaald met vermelding van de rekeningnummers en de naam van de houders ervan.

 

Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

Na de uitbetaling zal er nog dividend verschuldigd zijn op het aandelenpakket. Dit dividend zal pas in het volgende jaar uitgekeerd worden. Hiervoor moet ook worden aangegeven op welk rekeningnummer dit moet gebeuren. Na de uitbetaling of de overdracht van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het vennotenregister geen betekenis meer en mag worden vernietigd.

De aandelen van de overleden vennoot worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cvba genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

 

Terugname van aandelen op naam van een minderjarige

Het terugverkopen van aandelen op naam van een minderjarig kind aan BeauVent cvba kan enkel met een machtiging van de Vrederechter.

De wet bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de machtiging van de Vrederechter nodig hebben.
Dit geldt ook voor de aandelen van BeauVent cvba.
De machtiging tot verkoop van aandelen op naam van een minderjarig kind moet worden aangevraagd bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige.
Daarvoor moeten de ouders of voogd(en) een verzoekschrift indienen waarin de verkoop van de aandelen ook gemotiveerd wordt.
De vrederechter waakt erover dat het kind gebaat is bij de verkoop. De aanvragers moeten dit aantonen door bij het verzoekschrift de nodige bewijsstukken te voegen.
Bovendien moeten de gelden die vrijkomen, geplaatst worden op een spaarrekening op naam van de minderjarige en voorzien van de clausule van onbeschikbaarheid.

Het verzoekschrift moet door alle personen die het ouderlijk gezag uitvoeren, worden ondertekend.
Het is ook van belang om een uittreksel uit het vennotenregister op naam van de minderjarige mee te leveren.
U kunt dit steeds opvragen bij de coöperatie BeauVent.

Voor de opening van dit dossier zal de griffie een rolrecht aanrekenen. Hoeveel dit bedraagt, kunt u telefonisch opvragen bij de griffie van het vredegerecht.

BeauVent cvba zal pas aandelen van minderjarigen terugkopen als er een machtiging van de vrederechter is.
Vraag eerst goedkeuring voor de verkoop aan de raad van bestuur van BeauVent vooraleer u naar de vrederechter stapt.

Als u die goedkeuring hebt verkregen, kunt u het verzoekschrift richten aan de vrederechter.
Zo vermijdt u eventueel onnodige stappen naar het vredegerecht. Het is immers steeds mogelijk dat de raad van bestuur van BeauVent cvba de verkoop van aandelen niet goedkeurt.

Gebruik dit formulier om de machtiging bij de Griffie van het Vredegerecht aan te vragen.

 

Raadpleeg de jaarrekening 2017

U vindt hier de jaarrekening van 2017. De jaarrekening met bestemming van de winst na de algemene vergadering volgt.

Je kunt de jaarrekeningen van BeauVent cvba ook opzoeken via de website van de Nationale Bank van België. Het ondernemingsnummer is  0472292307. Het is mogelijk dat u de pop-upblokkering van uw webbrowser moet aanpassen. Op hun website leest u hoe dit moet.

 

Raadpleeg het jaarverslag van 2017 Je kunt als vennoot de groene stroom van BeauVent kopen

Om dit mogelijk te maken sloot BeauVent een overeenkomst met Ecopower cvba. Ecopower is naast groenestroomproducent ook elektriciteitsleverancier.

BeauVent verkoopt aan Ecopower de stroom van haar windturbines en grote zonneprojecten en Ecopower levert die bij je thuis.
Als je vennoot van BeauVent bent of wordt, hoef je geen aandeel van Ecopower te kopen om via hen elektriciteit te krijgen.

Word hier eenvoudig klant van Ecopower.

Vermeld bij je aanvraag dat je vennoot bent van BeauVent.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Groene stroom is niet noodzakelijk duurder!
Met de V-test van de VREG of via het telefoonnummer 1700 van de Vlaamse infolijn kun je de prijzen van alle elektriciteitsleveranciers vergelijken.
Noteer vooraf alvast je jaarverbruik aan de hand van je afrekeningsfactuur.

 

Je kunt als vennoot de pellets van Ecopower kopen