Hieronder vind je de artikels van de statuten van BeauVent cvba omtrent de terugname van aandelen.

Om een deel van de aandelen te verkopen, richt je een vraag per ondertekende brief  aan de Raad van Bestuur die hier
al of niet kan op ingaan.

Volledig uit de vennootschap stappen, d.w.z. alle aandelen verkopen,
kan slechts  5 jaar na de laatste aankoop van aandelen en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
Hiervoor moet je eveneens per ondertekende brief een vraag tot goedkeuring richten aan de Raad van Bestuur.

Voeg bij de vraag tot verkoop van aandelen of uittreding steeds een kopie van je identiteitskaart.
Je mag de brief en de documenten inscannen en per e-mail opsturen naar info@beauvent.be.
of opsturen per post naar    IJzerdijk 47   8600 Diksmuide.

De raad van bestuur zal bij uittreden steeds vragen om met minstens één aandeel vennoot te blijven van de coöperatie.
Je kunt in je brief al vermelden of je hierop al of niet wenst in te gaan.

Artikel 10. Terugneming van aandelen
Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de
vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van zijn
aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad
van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en
beslist over de terugneming van één of meer aandelen.

Artikel 11. Uittreden
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits
de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen
aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn
aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het
boekjaar.